Hotels in Vik, IcelandHotel Dyrholaey
Brekkum 
Vik 
4871333 
Hotel Hofdabrekka
 
Vik 
4871208 
Hotel Lundi
Víkurbraut 26a 
Vik 
4871212 

Hotels in Vik, Iceland | Accommodation in Iceland